springvn20

Vietnam

New member *__*

44 Begriffe    0 Glossare    6 Beobachter    23007 Viewers

springvn20

Vietnam

New member *__*

44 Begriffe    0 Glossare    6 Beobachter    23007 Viewers

springvn20s Begriffe

Đồng Euro

Finanzdienstleistungen; Weltwährungen

Loại tiền tệ duy nhất cho các nước thành viên trong khối liên minh Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Đồng Euro chính thức lưu hành tháng 1/1999 như một cách tăng cường ...

Cổ phiếu có thể mua lại

Finanzdienstleistungen; Fonds

Một tính năng cho phép một công ty phát hành mua lại tất cả chứng khoán trước ngày đáo hạn của trái phiếu.

Các quỹ nợ địa phương Alabama

Finanzdienstleistungen; Fonds

Quỹ giới hạn đối với những chứng khoán được miễn thuế ở Alabama, nhà nước (miễn thuế 2 lần) hoặc thành phố (miễn thuế 3 lần)

Following(0) View all

springvn20 is not following any users.